L’objectiu del préstec és facilitar la consulta dels fons bibliogràfics de la biblioteca del COIB. Aquestes normes tenen com a finalitat conservar els fons bibliogràfics i documentals del COIB amb les màximes garanties i, alhora, donar-los el màxim rendiment, prioritzant la possibilitat de consulta de les col·legiades i col·legiats del COIB i proporcionant l’accés a totes les persones autoritzades.

Prestar un document que és propietat del COIB significa desplaçar-lo de la seva localització habitual per un temps determinat, i fer-se càrrec de la seva conservació i del retorn per part de la persona que l’ha sol·licitat.

Préstec a les col·legiades i col·legiats des de la biblioteca del COIB

El servei de préstec de l'SBDI està destinat exclusivament a les col·legiades i col·legiats de la província de Barcelona que acreditin la seva condició. Totes les col·legiades són usuàries del servei de préstec de la Biblioteca per defecte. Per això, és indispensable que per gaudir del préstec l‘usuària sigui portadora del carnet col·legial.

La bibliotecària informarà de la disponibilitat dels documents demanats i en cas de que se’n disposin, es gestionarà el préstec, amb les condicions descrites a les presents normes. Si no se’n disposa, la bibliotecària farà una reserva i avisarà a l’usuari de quan pot passar a recollir-ho.

El préstec és de caràcter presencial a la seu del COIB del carrer Pujades, en canvi la sol·licitud de documents també es pot efectuar des del Catàleg de la Biblioteca, a la pàgina web del COIB, on es troba un formulari vinculat a cada document.

En aquest formulari hi constaran les dades de l’usuari i els títols dels documents sol·licitats. La bibliotecària informarà de la disponibilitat de l'exemplar i proposarà una data de recollida del material en préstec.

Al formulari hi consta una clàusula on l’usuari es compromet a retornar els documents a la biblioteca dins el temps establert. En cas contrari, s’acollirà a les normes de préstec establertes per aquest col·legi.
 
Els casos en els que, per força major, els usuaris no es puguin desplaçar a la biblioteca del COIB, es podrà delegar el préstec a una tercera persona, sempre i quan aquesta presenti una autorització de la col·legiada, amb el nom i cognoms d’ambdues parts, i les respectives signatures, juntament amb una relació dels llibres que sol·licita en préstec.


Préstec a les col·legiades i col·legiats des de les aules de formació del COIB

Les col·legiades que ho sol·licitin, bé presencialment, bé mitjançant el formulari en línia, podran anar a recollir els llibres en préstec a la seu del Col·legi, al carrer Pujades, 350, i retornar-los al mateix lloc.

La gestió del préstec es cursarà de manera ordinària i la bibliotecària avisarà a l'usuari de quan podrà recollir els documents sol·licitats. S’haurà de mostrar el carnet col·legial a l’administrativa abans de recollir el préstec.

Tingueu en compte que només podreu consultar els llibres sol·licitats.

Condicions del préstec

El temps de préstec serà d’un màxim de 15 dies. Es pot renovar una vegada si els documents no han estat reservats per d’altres usuàries i usuaris. En cas d’excedir el temps establert, passarà a la Comissió de Biblioteca el tipus d’acció a aplicar per la falta.

Es considera una falta:

 1. Treure qualsevol tipus de document de la biblioteca sense ser enregistrat com a préstec.
  En aquest cas les usuàries i els usuaris queden temporalment exclosos del servei de préstec.
 2. No retornar els documents prestats en el temps estipulat.
  En aquest cas, les usuàries i els usuaris queden temporalment exclosos del servei de préstec fins que no reintegrin l’exemplar a la biblioteca.
 3. Pèrdua o dany del document prestat.
  En aquest cas, les usuàries i els usuaris hauran de satisfer a la biblioteca amb un exemplar nou amb idèntiques característiques a l’exemplar perdut. En el cas que estigui exhaurit, s’haurà de substituir per un exemplar de temàtica similar.
  En els casos que finalment no es reposi el llibre a la biblioteca, les usuàries i els usuaris quedaran exclosos del servei de préstec i se’ls enviarà un requeriment/advertiment, i si no te resposta, se li carregarà el preu del llibre a la quota col·legial.
  El màxim de documents simultàniament prestats no podrà excedir de tres.

Préstec a persones no col·legiades

L’autorització de préstec a persones externes no col·legiades, la podrà concedir qualsevol membre de la Junta  i/o de la Comissió de biblioteca.  L’autorització es farà per escrit i hauran de constar els noms i cognoms dels responsables, juntament amb els de la persona interessada, i serà signada tant pel membre de la Junta i/o la Comissió de biblioteca com per la beneficiària/i del préstec.

La persona beneficiada del préstec haurà de complir les condicions de les normes del préstec i, en última instància, la última responsabilitat del retorn del document prestat a la biblioteca, serà de la persona que ha donat la autorització.

S’haurà d’abonar la quantitat de 20 € en qualitat de dipòsit que serà restituïda a la beneficiària al tornar el document prestat en el temps estipulat.

Les condicions de préstec seran igual que les de les col·legiades i col·legiats amb les excepcions esmentades.

Préstec al personal vinculat al COIB

La petició de llibres en préstec, dins l’àmbit del COIB, serà de forma presencial a la biblioteca o bé per correu electrònic en l’horari de biblioteca.
Quan s’hagi formalitzat el préstec i previ avís de la bibliotecària es podrà passar a retirar els documents.

Procediment

 1. Sol·licitar el document per al servei de biblioteca o bé:
 2. Demanar-lo directament a la biblioteca en l’horari de treball: de dilluns a divendres de 9 a 15 hores i dijous de 13 a 17 hores.
Si el necessiteu fora de l’horari, sol·liciteu-lo a les persones que són a la biblioteca que us expediran el préstec.
Mai no s’hauran d'extreure llibres o revistes de la biblioteca per compte propi.
 

En el cas que la biblioteca romangués tancada i, de manera excepcional si necessiteu un llibre o revista l’heu de demanar a la responsable de l’Àrea d'Administració Col·legial amb el mateix compromís que un préstec normal.

Les condicions de préstec seran igual que les de les col·legiades i col·legiats, amb les excepcions esmentades.

Totes i tots hem de compartir la responsabilitat de tenir la cura dels fons de la biblioteca i ser conscients que els llibres i revistes que s’hi custodien són patrimoni comú del COIB i de les col·legiades i col·legiats.

Documents exclosos de préstec

Com a norma general, tots els documents poden sortir en préstec excepte els següents:

 1. Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs i altres de naturalesa similar).
 2. Revistes
 3. Documents antics, rars o preciosos. Fons històric (-1980)
 4. Documents moderns ja exhaurits i difícilment reemplaçables.
 5. Documents molt consultats, dels quals només es té un exemplar.
 6. Treballs, premis, literatura gris, etc., no publicats. Aquests, però es poden consultar a la biblioteca sense treure’n cap reproducció, sempre que siguin propietat del COIB.
 7. Altres documents que, a criteri de la Comissió de biblioteca, hagin de ser exclosos de préstec.

Reserves

Es poden sol·licitar reserves d’obres que en un moment determinat estiguin prestades.
Quan l’obra reservada arribi a la biblioteca s’avisarà a  la persona usuària que pot passar a recollir-la.
La reserva que no quedi retirada al quart dia de l’avís, quedarà cancel·lada.
Les reserves es poden sol·licitar per correu electrònic o personalment.